The Concept of Mani’ and its Application in Islamic Inheritance

  • Martua Nasution Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
  • Raja Ritonga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Keywords: Mani', Barriers to inheritance, Slaves, Different Religions, Murder

Abstract

Islamic inheritance explains in detail whether or not an heir is entitled to receive an inheritance. This is done to ensure that a person may only receive his rights and share. Therefore, giving the inheritance to heirs must go through stages and confirm their status as heirs who are entitled to receive the inheritance. Furthermore, this study aims to explain the concept of mani' or factors that prevent someone from getting an inheritance and the form of its application in Islamic inheritance. This research is qualitative research with a type of literature. All research data is generated by searching many books and articles and other scientific works that have a relationship with the research theme. Furthermore, the data were analyzed descriptively with a conceptual approach. The results of the study explain that Islamic inheritance strictly regulates the distribution of inherited assets. Three things prevent someone from getting an inheritance; murder, different religions, and slavery.

References

’Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. 1986. Al Mirats Al ’Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah. Beirut: Muassasah Al Ma’arif.
’Asyur, Muhammad Thohir Ibnu. 2011. Maqashid Syari’ah Al-Islamiyah. Kairo: Darul Kitab Al Masri.
’Azam, Abdul ’Aziz Muhammad. 2005. Al-Qowa’id Al-Fiqhiyah. Kairo: Dar El Hadith.
Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i. 1998. Sunan Ibnu Majah. Kairo: Dar El Hadith.
An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. 2000. Shohih Muslim. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam.
Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. 2003. Mukhtarus Shohhah. Kairo: Dar El Hadith.
Azhar, Hisyam bin Sa’id. 2010. Maqashid Syari’ah ’Inda Imam Haramain. Riyad: Maktabah Rusydi.
Bukhari, Imam. 2012. Shohih Bukhari. Jakarta: Al-I’tishom.
Darmawan. 2018. “Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li’an.” Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 21(2):310–27.
Darmawan. n.d. Mawani’ Al -Irtsi Sebagai Penghalang Mewaris.
Habib, Muhammad Bakar Ismail. 1427. Maqashid Syari’ah Ta’shilan Wa Taf’ilan. Kairo: Rabithoh Alam Islam.
Hadi, A. Chairul. 2016. “Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan.” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 15(2):295–312. doi: 10.15408/kordinat.v15i2.6335.
Hanbal, Imam Ahmad bin. 2000. Musnad Imam Ahmad.
Jamilah, Fitrotin. 2014. “PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN (STUDI KOMPERATIF FIQIH DAN KHI).” Jurnal Study Islam Panca Wahana I 10(12):84–94.
Khalifah, Muhammad Taha Abu Al ’Ala. 2005. Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah. Kairo: Dar Al Salam.
Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K. Martam. 2020. “Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16(2):177–89. doi: 10.30996/dih.v16i2.3345.
Naskur. 2018. “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 6(2).
Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. 2010. Fiqh Al Mawarits. Kairo: Universitas Al Azhar.
Quthny, Abu Yazid Adnan. 2020. “Peralihan Kekayaan Warisan Dalam Madzhab Syafi ` i ( Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan Al-Hadlramiy Dalam Kitab ‘ I Ddat Al-Faridl ).” Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam 6(2):98–111.
Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. 2022. “Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam.” Jurnal Samawa 2(1):99–113.
Raja Ritonga, Martua Nasution. 2022. “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh.” Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum 4(01):15–25.
Ramdani, Riyan, and M. Najib Karim. 2020. “Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A.” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 1(2):97–110. doi: 10.15575/as.v1i2.9908.
Ritonga, Raja. 2021a. “Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif.” Mizan: Journal of Islamic Law 5(1):29–42. doi: 10.32507/mizan.v5i1.900.
Ritonga, Raja. 2021b. “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” Al-Syakhshiyyah 3(1):29–47. doi: 10.35673/as-hki.v3i1.1348.
Ritonga, Raja. 2022a. “Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab ; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek.” Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dam Pendidikan 07(02):188–201.
Ritonga, Raja. 2022b. “Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats.” Nizham 10(1):42–57. doi: 10.32332/nizham.v10i1.4804.
Ritonga, Raja, Dedisyah Putra, and Asrul Hamid. 2022. “Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats.” Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) 5(1):21–42. doi: 10.29313/tahkim.v5i1.9437.
Sabiq, Sayyid. 2011. Fiqh Sunnah. III. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Shobuni, Syekh Muhammad Ali. 2002. Al Mawarits Fi Asy-Syari’ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah. Kairo: Daar Ash Shobuni.
Sirin, Khaeron. 2013. “Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13(2):209–24. doi: 10.15408/ajis.v13i2.941.
Sullivan, Johan. 2019. “Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam.” Lex Privatum VII(3):87–94.
Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga. 2022. “Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif.” Al-Mizan 18(1):77–98.
SURYATI. 2000. “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam.” 34(1):1–14.
Taqiyuddin, Hafidz. 2020. “Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta.” Asy-Syari’ah 22(1):1–20. doi: 10.15575/as.v22i1.7603.
Wahbah al-Zuhaili. 2011. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani.
Washil, Naser Farid Muhammad. 1995. Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah. Kairo: Dar Al Salam.
Published
2023-07-13
How to Cite
Nasution, M., & Ritonga, R. (2023). The Concept of Mani’ and its Application in Islamic Inheritance. JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural, 1(2), 1-14. Retrieved from https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/religi/article/view/1369